RELIGIÓ A L’ESCOLA CATALANA. ANÀLISI DE L’ART. 21.2 DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

Juan_J._Guardia_religio_escola_catalana-libre.pdf

Publisher: Aranzadi-Thompson-Reuters
Publication Date: Dec 1, 2014
URL: https://www.academia.edu/9887870/RELIGI%C3%93_A_L_ESCOLA_CATALANA._AN%C3%80LISI_DE_L_ART._21.2_DE_L_ESTATUT_D_AUTONOMIA_DE_CATALUNYA